I denna Integritetspolicy beskrivs hur KP Skyltfabrik AB hanterar personuppgifter.
Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

_______________________________________________________________________________________________________

1. Vilka uppgifter behandlar vi?
Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du beställer en produkt, sluter avtal, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt uppger dina personuppgifter till oss.

_______________________________________________________________________________________________________

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter
Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av KP:s produkter marknadsföring och upprättande av offert- och avtalsförslag.

_______________________________________________________________________________________________________

3. Rättslig grund
Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.
Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.
1) Fullgörande av avtal.
Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig som kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med upprättat avtal/order.
2) Rättslig förpliktelse
Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.
3) Intresseavvägning
Vi kan använda dina uppgifter för att marknadsföra våra produkter och erbjudande direkt till dig.4) Samtycke
I vissa fall kan du genom vår websida ta del av nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, eller genom kontaktformulär skicka in din förfrågan på våra produkter, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter till det angivna ändamålet.

_______________________________________________________________________________________________________

4. Mottagare av uppgifterna
I vissa fall behöver vi vidarebefordra dina uppgifter till försäkringsbolag och liknande, då får de endast användas till det specifika fallet.

_______________________________________________________________________________________________________

5. Lagringstid för personuppgifter
Dina uppgifter sparas så länge ni har en löpande affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter eventuellt avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. När det finns lagstadgade krav på att spara uppgifter, så följer vi dessa.
Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

_______________________________________________________________________________________________________

6. Rätt till information om behandling av personuppgifter
Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som KP lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift om detta, oavsett hur dessa har samlats in. Besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till info@kpskylt.se
Begäran om registerutdrag arkiveras av KP.

_______________________________________________________________________________________________________

7. Rätt till rättelse
Vi har ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat.

_______________________________________________________________________________________________________

8. Rätt till radering
Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

_______________________________________________________________________________________________________

9. Rätt till invändning
Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

_______________________________________________________________________________________________________

10. Rätt till begränsning
Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.
Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

_______________________________________________________________________________________________________

11. Rätt till portabilitet
Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.
Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

_______________________________________________________________________________________________________

12. Rätt till klagomål
Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

_______________________________________________________________________________________________________

13. Återkallelse av samtycke
Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

_______________________________________________________________________________________________________

14. Policy för hantering av e-postadresser
KP Skyltfabrik AB respekterar er personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Era e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller delges till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, telefonnummer m.m. är enbart att förbättra informationsflödet och hålla vår relation aktuell. Om ni har andra önskemål respekterar vi naturligtvis det.
Avanmälan görs på info@kpskylt.se

_______________________________________________________________________________________________________

15. Säkerhetsåtgärder
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och våra anställda måste använda sig av en personidentifierare för att få åtkomst till dessa, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.